รับซื้อพลาสติกและเศษพลาสติก

   ทางบริษัท มีความใส่ใจในการจัดหาวัตถุดิบ โดยคัดเลือกจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบในสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและลูกค้า เพื่อมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

 

   หากผู้ใดมีความต้องการขายชิ้นงานหรือเศษพลาสติกติด บริษัทมีความยินดีรับซื้อพลาสติกและเศษพลาสติก ชนิด ABS, HIPS, PP, SAN และ PS โดยสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายจัดซื้อของบริษํท เบอร์โทรศัพท์ 02-8650075 หรืออีเมล์ somjai.gsp@gmail.com