การผลิตและการควบคุมคุณภาพ

   ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้มาตรฐานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยบริษัทจากประเทศไต้หวัน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพตามความต้องการ

   เรามีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดและใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนในการหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางของท่านเรายังใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โรงงานผลิตที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

" ไลน์การผลิตที่รองรับงานได้มากถึง 1,000 ตันต่อเดือน "


การควบคุมคุณภาพ

   เรามีการควบคุมคุณภาพของเม็ดพลาสติกที่ได้จากการผลิต โดยเครื่องมือที่มีความแม่นยำ และช่างที่มีความชำนาญ เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ออกจากโรงงานจะเป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้วางเอาไว้

เครื่องวัดดัชนีการไหลของพลาสติก (Melt Flow Index)

เครื่องวัดการต้านทานแรงกระแทก (Izod Impact Strength)

เครื่องวัดค่าสี และห้องปฏิบัติการการเทียบสี (Color Matching)

ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจหาสิ่งสกปรกในเนื้อพลาสติก


ระบบการกำจัดของเสีย

   ทางบริษัทและโรงงาน มีความใส่ใจผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากของเสียที่เกิดจากการผลิต จึงได้มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการดักและกำจัดของเสีย เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน